VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabilmesi ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu’nun başvuru şeklini mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi için oluşturulmuştur.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Gemaş Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu” veya “Firma”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular insan kaynaklarına bildirilmek suretiyle yapılabileceği gibi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilerek de yapılabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Bu çerçevede “yazılı” olarak yapılacak başvuruların;

  1. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir kopyasını “ Mimar Sinan Mahallesi, Yasemin Sokak No.:16 Kemerburgaz, Eyüp İSTANBUL ” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
  2. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını “Mimar Sinan Mahallesi, Yasemin Sokak, No.:16 Kemerburgaz, Eyüp İSTANBUL” adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,
  3. İşbu Başvuru Formu’ nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenlielektronik imza” ile imzalayarak  info@gemas.com.tr  adresine Elektronik Posta yoluyla göndermek suretiyle,
  4. İşbu Başvuru Formu’ nu daha önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@gemas.com.tr  adresine Elektronik Posta yoluyla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde’’ yanıtlanacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde , Firmamız tarafından işlemin mahiyetine göre ücret alınacaktır.Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Firmamız kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Firmamız içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad Soyad:      

TC Kimlik Numarası:

Doğum Tarihi:

E-posta :

(belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

Cep Telefonu:

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Firmaya ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde, Firmamız veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(stajyer, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi vb.)

  • Çalışan
  • Çalışan Adayı
  • Ziyaretçi

Diğer: …………………..

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz

Birim/Kişi:…                                                          Konu:

 

 

☐ Eski Çalışan

 

Çalıştığınız Yıllar : ………………

☐ Diğer:………………………………………………

 

□   İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………

□   Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayın.

 

    Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

    (E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1

Firmanızın hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

2

Eğer Firmanız hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Eğer Firmanız hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

Düzeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)  Silinmesini talep ediyorum.

b)  Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

a)         

b)         

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Düzeltilecek veri;

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a)  Silinmesini talep ediyorum.

b)  Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

 

a)         

b)         

9

Firmanız tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

Analiz Sonucu Orta ya Çıka n Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi / Kişisel Veri Sahibinin; Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi :

İmza      :